برنامه: گزارش

ستاد بحران اختیارات بالایی دارد

استاندار کرمان : ستاد بحران اختیارات بالایی دارد و میتواند بدون نظر وزیر مدیران کل را تغییر دهد و در صورت نیاز مدیران کم کار را پس از برکناری به دستگاه قضا معرفی کند